İstişare kuruluna ihtiyaç var

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, ulaşım modları arasındaki entegrasyonun sağlanması ve mevzuatla ilgili sıkıntıların çözülmesini noktasında, “Yolcu Taşımacılığı İstişare Kurulu’na mutlak ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özcan, kurulun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı öncülüğünde oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

 

Yolcu taşımacılığındaki verimliliğin artması için ulaşım modları arasındaki işbirliğinin artması gerektiğini söyleyen TOFED Genel Başkanı Birol Özcan şunları söyledi: “Ekonomik kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük önemi olan karayolu yolcu taşımacılığı, kendi bünyesi içinde başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğu gibi, diğer bütün sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan ve bu sektörleri olumlu yönde etkileyen bir hizmet sektörüdür. Ülkemizde,  turizm başta olmak üzere, sanayi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetlerdeki gelişimin bir sonucu olarak,  yolcu taşımacılık sektörü de  her geçen gün büyümekte, taşımacılık yöntemleri de buna paralel olarak gelişmektedir.   Altyapı ve üst yapı ulaşım sistemlerine yapılan yatırımlar neticesinde  havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu yolcu taşımacılığında kapasite artışı yaşanmaktadır.  Bu nedenle yolcu taşımacılığı sektörü işletmelerinin yoğun katılımıyla oluşan bir entegrasyona gereksinim bulunmaktadır. Yolcu taşımacılık sektöründe birbirleriyle rakip olan havayolu, karayolu, denizyolu ve  demiryolu   gibi  işletmelerin,    rekabet etmek yerine işbirliğine giderek karşılıklı üstünlüklerinden yararlanmak istemeleri,  hizmetin kalitesinin de yükseltilerek topluma daha kaliteli bir taşımacılık hizmetinin verilmesini   gündeme getirmiştir.      Bu bağlamda, daha verimli bir ulaşım sistemi için  havayolu  karayolu, denizyolu ve demiryolu yolcu taşıma işletmelerinin birbirlerinin yolcularını hedef alan değil, birbirlerinin hizmetlerini tamamlayıcı faaliyetlere yönelmeleri gerekmektedir.”

 

BAKANLIĞIN ÖNCÜLÜĞÜNDE İSTİŞARE KURULU

Ülkemizdeki entegre taşımacılık sistemini sağlayacak hukuki argümanların eksikliğinin  yolcu taşımacılık sistemlerinin birbirleri ile olan işbirliğinin önündeki en büyük engel olduğunu da belirten Genel Başkan Birol Özcan; “Ülkemizdeki tüm yolcu taşıma  modları entegre taşımacılık yapma hususunda  ortak bir paydada  anlaşmaya varmasına   rağmen mevzuattan kaynaklanan  sorunlar nedeniyle  ihtiyaç duyulan işbirliği gerçekleştirilememektedir. Bu nedenlerle,  ülkemizin çağdaş ulaştırma politikaları doğrultusunda yolcu taşımacılık faaliyetlerinde bulunan karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ile yapılan   yolcu taşıma faaliyetlerinin birbirleri ile entegre  olması ve kaynakların daha etkin kullanılması ve ulaşım  faaliyetlerinin daha etkin planlanması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme   Bakanlığı  nezdinde örgütlenmiş, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz ve İçsular  Düzenleme, Karayolları Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve ilgili yolcu taşıma sektörlerinin önemli   sektörel sivil toplum örgütlerinin bulunacağı   bir ‘Yolcu Taşımacılığı İstişare Kuruluna’ ihtiyaç vardır” dedi.

KURUL HANGİ KATKILARI SAĞLAYACAK?

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, kurulmasını talep ettikleri ‘Yolcu Taşımacılığı İstişare Kurulu’nun faaliyet alanları konusunda ise şunları söyledi: “Yolcu taşımacılığı sektörünün birbirleri ile entegrasyonunu sağlamalı ve bu kapsamda sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek için toplantı, konferans vb. organizasyonlar tertip etmelidir.   Belirlenen sorunlar ile ilgili çözüm önerileri, kamuoyu oluşturarak ilgili kurumlara sunmalıdır. Yolcu taşımacılığı sektörünün ana unsurlarından olan çalışma alanları, terminal, gar, havalimanları ve her türlü tesisin sektör yararına yer seçiminden işletilmesine kadar süreçlerde sektörün ihtiyaçlarını tespit etmeli, her türlü tesis yapım ve işletmesi konularında görüş ve önerilerde bulunmalıdır.   Gerekli olacak hallerde bilet fiyatlarında haksız ve yıkıcı rekabeti ortadan kaldıracak tahdit ve sınırlamalar konularında sektör lehine sonuç almak için çalışmalar yapmalı, görüş bildirmelidir. Yolcu taşımacılığı sektörü,   teknolojik gelişmeler ışığında kurumsallaşma,;  kaynak israfını önleme,  kapasite kullanımını arttırma ve sektörde  verimlilik konularında  çalışmalar yaparak  ilgili kurumlarla işbirliği  yapmalıdır.”

SONUÇLARI TURİZME DE KATKI SAĞLAR

Ulusal ulaşım sistemleri içinde ulaşım modlarının ekonomik, alternatif ve tamamlayıcı rolünün etkinleştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Genel Başkan Özcan, sözlerini şöyle tamamladı: “Yolcu Taşımacılığı İstişare Kurulu, tüm şehirlerarası yolcu taşımacılığı sistemlerinin (havayolu, karayolu, demiryolu, denizyolu)  kentiçi toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yapmalıdır. Kombine taşımacılık düzeninin;  hız, ekonomi, konfor ve güvenlik taleplerini karşılayacak şekilde ulusal ulaşım kimliğini oluşturacak çalışmalar yapmalıdır. Ulusal ulaşım sistemlerinin altyapı ve işletmesinde akıllı ulaşım sistemleriyle birbirini tamamlar nitelikte çalışmalar yapılmasını sağlamalıdır. Dünya turizmindeki payı her geçen gün artan Türkiye’nin turizm taşımacılığının ihtiyacı olan alt yapıları düzenleyen çalışmalar yapmalıdır. Yolcu taşımacılığının verimliliğini artıracak bu kurulun olumlu sonuçları turizme de büyük katkı sağlayacaktır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ulaştırma Dünyası